Nenechajte to na náhodu

Spoľahnite sa na nás

Komplexný servis protipožiarnej techniky

Z platnej legislatívy:
§5 písm.a) zákona č.314/2001 z.z. o ochrane pred požiarmi: „Právnická osoba a podnikajúca fyzická osoba na účely zabezpečenia podmienok na účinné zdolávanie požiarov je povinná obstarávať a inštalovať vhodné druhy požiarnotechnických zariadení a udržiavať ich v akcieschopnom stave.“
Za udržiavanie v akcieschopnom stave sa rozumie okrem iného vykonávanie pravidelnej kontroly hasiacich prístrojov.

Zabezpečíme pre Vás podľa Vašich požiadaviek :
Dodávku a inštaláciu nových hasiacich prístrojov
Kontrolu a opravu hasiacich prístrojov
Označenie stanovíšť hasiacich prístrojov

Predávame všetky bežné typy hasiacich prístrojov od rôznych výrobcov.
Predávame výlučne certifikované hasiace prístroje. Súčasťou dodávky je vždy sprievodná dokumentácia.
Ak Vás naša ponuka zaujala a máte záujem o hasiace prístroje, kontaktujte nás ,vyplňte a odošlite žiadosť o cenovú ponuku. Bude Vás kontaktovať náš revízny technik požiarnej ochrany, ktorý Vám podľa množstva spracuje cenovú ponuku s prípadnými zľavami, resp. vysvetlí ďalšie detaily.


Ponuka hasiacich prístrojov
• Práškové hasiace prístroje
Prenosný hasiaci prístroj práškový 1kg
Prenosný hasiaci prístroj práškový 2kg
Prenosný hasiaci prístroj práškový 6kg
Prenosný hasiaci prístroj práškový 50kg

• Snehové hasiace prístroje – s obsahom CO2
Prenosný hasiaci prístroj snehový 2kg
Prenosný hasiaci prístroj snehový 5kg
Prenosný hasiaci prístroj snehový S 1×30
Prenosný hasiaci prístroj snehový S 2×30
Prenosný hasiaci prístroj snehový S 4×30

• Vodné hasiace prístroje
Prenosný hasiaci prístroj vodný 6l
Prenosný hasiaci prístroj vodný 9l

Kontrola a oprava hasiacich prístrojov

§14ods.4 vyhlášky MV SR č.699/2004 Z.z.:

“Požiarne hadice, ktoré sú umiestnené v hadicových  zariadeniach, sa skúšajú na funkčnosť tlakovou skúškou podľa STN 92 0801 Tlakové skúšky požiarnych hadíc“.

Vykonávame tlakové skúšky požiarnych hadíc nasledujúcimi spôsobmi:
 – hydraulická tlaková skúška požiarnej hadice postupom podľa STN 92 0801 jej následné sušenie horúcim vzduchom v typizovanom jednoúčelovom zariadení, kde vzduch zohrieva elektrický prúd,

– stočenie hadice, vystavenie protokolu podľa prílohy A k STN 92 0801 o výsledku tlakovej skúšky.

Po dohode so zákazníkom môžeme vykonať demontáž hadice a po vykonaní tlakovej skúšky opätovnú montáž priamo v hydrantovej skrini.

V prípade priania zákazníka môžeme na dobu potrebnú na vykonanie tlakovej skúšky zapožičať hadice rovnakého typu, aby hadicové zariadenia ostali funkčné.

Cena za vykonanie tlakových skúšok bude závisieť od dohodnutého spôsobu vykonania tlakovej skúšky a od počtu hadíc.

Kontaktný formulár